วันอังคารที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2558

บทคัดย่อ


ชื่อเรื่อง                          โครงงานค่านิยมในการเลือกคบเพศตรงข้ามของนักเรียนชายชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และปีที่ 6    โรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์        

ชื่อผู้ศึกษาค้นคว้า           ฌัชชา ก๋าวิโล

แผนการเรียน                  วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์

อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก      อาจารย์ ณรินทร น้อยพิทักษ์

อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม       อาจารย์สุพรรณี ปลื้มถนอม

ปีการศึกษา                    2557

                                                                        บทคัดย่อ

            การศึกษาค้นคว้าในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาค่านิยมในการเลือกคบเพศตรงข้ามของนักเรียนชายชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และ ปีที่ 6 โดยมุ่งเน้นสำรวจความคิดเห็น เกี่ยวกับการเลือกคบเพศตรงข้ามที่ลักษณะรูปร่างหน้าตาและลักษณะนิสัย โดยลักษณะนิสัยจะแบ่งออกเป็น 1).เรียบร้อยอ่อนหวาน  2). มีความเชื่อมั่นในตนเอง 3). เปรี้ยวซ่า 4). ใจดีรักสัตว์ และ 5).แม่บ้านแม่เรือน ส่วนลักษณะรูปร่างหน้าตา จะแบ่งเป็น 1).น้ำหนัก 2).ความสูง 3). สีผิว 4).ลักษณะผม และ 5). การเสริมแต่งใบหน้า กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้าครั้งนี้ เป็นนักเรียนชายชันมัธยมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 50 คน และนักเรียนชายชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 50 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา เป็นแบบสำรวจ ซึ่งมีลักษณะเป็นแบบเลือกตอบ เพื่อสำรวจความคิดเห็น สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ใช้ค่าเฉลี่ยค่าร้อยละ โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูป

            ผลการศึกษาค้นคว้าพบว่า นักเรียนชายชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เลือกคบเพศตรงข้ามที่ลักษณะนิสัยมากกว่าลักษณะรูปร่างหน้าตา ส่วนนักเรียนชายชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เลือกคบเพศที่ลักษณะรูปร่างหน้าตามากกว่าลักษณะนิสัย