วันจันทร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

บทที่1 บทนำ

บทที่ 1
บทนำ
ความเป็นมา และความสำคัญของปัญหา
            ในปัจจุบันสังคมไทยมีการพัฒนาในด้านต่างๆรวมทั้งเทคโนโลยีใหม่ๆ ทำให้วัยรุ่นไทยในสมัยนี้ได้รับเอาค่านิยมจากต่างชาติเข้ามาหลากหลาย รวมทั้งการคบเพศตรงข้าม วัยรุ่นในสมัยนี้ให้ความสนใจเรื่องความรักเป็นอย่างมาก ทั้งด้านการแสดงออกอย่างเปิดเผย การวางตัวต่อเพศตรงข้าม
                ข้าพเจ้าจึงอยากทราบค่านิยมในการเลือกคบเพศตรงข้ามของนักเรียนชายชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายว่าเป็นอย่างไร โดยเลือกศึกษานักเรียนชายชั้นมัธยมศึกษาปีที่4 และนักเรียนชายชั้นมัธยมศึกษาปีที่6 ของโรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ เนื่องด้วยข้าพเจ้าอยากทราบอีกว่า นักเรียนชายที่มีช่วงอายุที่แตกต่างกัน จะมีค่านิยมในการเลือกคบเพศตรงข้ามต่างกันหรือไม่     
กลุ่มเป้าหมาย
            นักเรียนชายชั้นมัธยมศึกษาปีที่4 จำนวน 50 คน
            นักเรียนชายชั้นมัธยมศึกษาปีที่6 จำนวน 50 คน
จุดมุ่งหมายของการศึกษาค้นคว้า
            เพื่อศึกษา ค่านิยมในการเลือกคบเพศตรงข้ามของนักเรียนชาย ระหว่างนักเรียนชายชั้นมัธยมศึกษาปีที่4 และ นักเรียนชายชั้นมัธยมศึกษาปีที่6 ของโรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์
สมมติฐานของการศึกษาค้นคว้า
            ค่านิยมในการเลือกคบเพศตรงข้ามของนักเรียนชายชั้นมัธยมศึกษาปีที่4 และ นักเรียนชายชั้นมัธยมศึกษาปีที่6 จะแตกต่างกัน
เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้า
            แบบสอบถาม
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการศึกษาค้นคว้า
            1.ได้ทราบค่านิยมในการเลือกคบเพศตรงข้ามของนักเรียนชาย ระหว่างนักเรียนชายชั้นมัธยมศึกษาปีที่4 และ นักเรียนชายชั้นมัธยมศึกษาปีที่6 ของโรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์
            2.ข้อมูลที่หามาได้สามารถนำไปปรับใช้เป็นข้อมูลในการสำรวจการเลือกคบเพศตรงข้ามของวัยรุ่นไทยในปัจจุบันได้


ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น