วันจันทร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

บทที่3วิธีดำเนินงานศึกษาค้นคว้า

บทที่ 3
วิธีดำเนินการศึกษาค้นคว้า

      การสำรวจค่านิยมในการเลือกคบเพศตรงข้ามระหว่างนักเรียนชายชั้นมัธยมศึกษาปี่ที่ 4 และปี่ที่ 6 โรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์  การศึกษาครั้งนี้ผู้ศึกษาได้ดำเนินการตามขั้นตอนดังนี้
                            1.  กลุ่มเป้าหมาย
                            2.  เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา
                            3.  การเก็บรวบรวมข้อมูล
    4.  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
กลุ่มเป้าหมาย 
         
กลุ่มเป้าหมาย ที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ  เป็นนักเรียนชายชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายเป็นนักเรียนชายชั้น ม.4 50 คน นักเรียนชายชั้น ม.6 50 คน   รวม   100  คน
เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา      
         
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อใช้ในการศึกษาครั้งนี้เป็นแบบสำรวจ
แบ่งออกเป็น 2  ตอน
          ตอนที่ 1  เป็นแบบสำรวจเกี่ยวกับ สถานภาพของผู้ตอบแบบสำรวจ จำแนกเป็น
ระดับชั้นที่กำลังศึกษา
         
ตอนที่ 2  เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับ  1) รูปร่างหน้าตา โดยจะแยกออกเป็น  ความสูง , น้ำหนัก ,สีผิว, ลักษณะผม และการเสริมแต่งใบหน้า  2) ลักษณะนิสัย โดยแยกออกเป็น   มีความมั่นใจในตนเอง , เรียบร้อยอ่อนหวาน , แม่บ้านแม่เรือน , เปรี้ยวซ่าก๋ากั่น และ ใจดีรักสัตว์ เป็นแบบสำรวจ ซึ่งมีลักษณะเป็นแบบเลือกตอบ เพื่อสำรวจความคิดเห็นของกลุ่มเป้าหมาย       
ขั้นตอนในการสร้างเครื่องมือ
              เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้เป็นแบบสำรวจ ผู้ศึกษาได้ดำเนินการตามขั้นตอนดังนี้
              1. ศึกษาทฤษฏี เอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำข้อมูลมาเป็นแนวทางในการกำหนดกรอบโครงสร้างของแบบสำรวจ          
              2. นำข้อมูลมาวิเคราะห์เนื้อหากำหนดกรอบแนวคิดเกี่ยวกับเรื่องที่ทำการศึกษา          
              3. นำแบบสำรวจที่ผ่านการตรวจสอบคุณภาพ โดยครูที่ปรึกษาแล้ว ไปเก็บข้อมูลกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายเป็นนักเรียนชายชั้น ม.4 50 คน นักเรียนชายชั้น ม.6 50 คน 

การเก็บรวบรวมข้อมูล                                    
              การเก็บรวบรวมข้อมูล ในการครั้งนี้ได้ดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลตามขั้นตอนดังนี้
              1.  นำแบบสำรวจไปขออนุญาตครูที่ปรึกษา
โครงการ เพื่อแจกแบบสำรวจให้แก่นักเรียนโรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูล                                
              2. ผู้ศึกษาได้เก็บรวบรวมข้อมูลโดยแจกแบบสำรวจด้วยตนเอง จำนวน
100 ฉบับได้กลับคืนมา จำนวน 100  ฉบับ  คิดเป็นร้อยละ  100       
สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล      
            ข้อมูลที่ได้รับจากการศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัยนำมาวิเคราะห์ดังนี้                                
            1. ข้อมูลที่ได้รับจากตอนที่ 1 เกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม จำแนกเป็น เพศ  อายุ   ระดับชั้นที่กำลังศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าเฉลี่ย และค่าร้อยละ
            2.  ข้อมูลที่ได้จากตอนที่ 2  การสำรวจค่านิยมในการเลือกคบเพศตรงข้ามระหว่างนักเรียนชายชั้นมัธยมศึกษาปี่ที่ 4 และปี่ที่ 6 โรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าเฉลี่ยและค่าร้อยละ โดยใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมสำเร็จรูป 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น