วันจันทร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

บทที่5 อภิปรายผล

 
บทที่ 5
สรุป  อภิปรายผล  และข้อเสนอแนะ

                   การสำรวจค่านิยมในการเลือกคบเพศตรงข้ามระหว่างนักเรียนชายชั้นมัธยมศึกษาปี่ที่ 4 และปี่ที่ 6 โรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ ผู้ศึกษาได้สรุปผล อภิปรายผลและข้อเสนอแนะตามลำดับดังนี้

สรุปผลการศึกษาค้นคว้า
การศึกษาค้นคว้าในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาค่านิยมในการเลือกคบเพศตรงข้ามของนักเรียนชายชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และ ปีที่ 6 โดยมุ่งเน้นสำรวจความคิดเห็น เกี่ยวกับการเลือกคบเพศตรงข้ามที่ลักษณะรูปร่างหน้าตาและลักษณะนิสัย โดยลักษณะนิสัยจะแบ่งออกเป็น 1).เรียบร้อยอ่อนหวาน  2). มีความเชื่อมั่นในตนเอง 3). เปรี้ยวซ่า 4). ใจดีรักสัตว์ และ 5).แม่บ้านแม่เรือน ส่วนลักษณะรูปร่างหน้าตา จะแบ่งเป็น 1).น้ำหนัก 2).ความสูง 3). สีผิว 4).ลักษณะผม และ 5). การเสริมแต่งใบหน้า กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้าครั้งนี้ เป็นนักเรียนชายชันมัธยมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 50 คน และนักเรียนชายชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 50 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา เป็นแบบสำรวจ ซึ่งมีลักษณะเป็นแบบเลือกตอบ เพื่อสำรวจความคิดเห็น สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ใช้ค่าเฉลี่ยค่าร้อยละ โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูป
ผลการศึกษาค้นคว้าพบว่า
นักเรียนชายชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ เลือกคบเพศตรงข้ามที่ลักษณะนิสัย คิดเป็นร้อยละ 84  เลือกที่รูปร่างหน้าตา คิดเป็นร้อยละ16  ส่วนนักเรียนชายชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ เลือกคบเพศตรงข้ามที่รูปร่างหน้าตา คิดเป็นร้อยละ 52 เลือกที่ลักษณะนิสัย คิดเป็นร้อยละ 48
 
อภิปรายผลการวิจัย
                   การสำรวจค่านิยมในการเลือกคบเพศตรงข้ามระหว่างนักเรียนชายชั้นมัธยมศึกษาปี่ที่ 4 และปี่ที่ 6 โรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์  ผู้ศึกษาจึงอภิปรายผลการศึกษา ดังนี้
              ผลการศึกษาพบว่า ค่านิยมในนักเรียนชายชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  เลือกคบเพศตรงข้ามที่ลักษณะนิสัย คิดเป็นร้อยละ 84 อาจเป็นเพราะในวัยนี้ เป็นช่วงที่เริ่มเข้าสู่วัยรุ่นแบบเต็มตัว เริ่มเข้าสู่สังคมที่กว้างขวางขึ้น ในช่วงหนึ่งจึงมีความคิดเหมือนผู้ใหญ่ คิดถึความมั่นคงเป็นหลัก ส่วนนักเรียนชายชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เลือกคบเพศตรงข้ามที่รูปร่างหน้าตา คิดเป็นร้อยละ 52 อาจเป็นเพราะในวัยนี้ กำลังจะก้าวสู่สังคมที่กว้างมากขึ้น นั่นคือสังคมของการเป็นนักศึกษาในระดับอุดมศึกษา จึงมีความคึกคะนองในการใช้ชีวิตแบบอิสระเสรี เน้นความสนุกสนานมากยิ่งขึ้น

ข้อเสนอแนะ
             ปัจจุบันความรักในวัยเรียนกลายเป็นเรื่องที่นิยมกันมากในกลุ่มวัยรุ่น เป็นความรัก ความชอบแบบเด็กๆ โดยที่ยังไม่คำนึงถึงอนาคต ถึงผลดีและผลเสียที่ตามมา แต่ก็นิยมกันมากเพราะมันเป็นสิ่งที่เพิ่มความสุขใจ ความสดใสในชีวิตอีกรูปแบบนึง


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น