วันจันทร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

บทที่4 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล

บทที่ 4
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล

ตารางที่ 1   แสดงจำนวนและร้อยละสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถามจำแนกตาม เพศ ระดับชั้น    
                   ประสบการณ์ทำงาน  และ สถานะ

สถานภาพ
จำนวน ( N )
ร้อยละ
1. เพศ
                ชาย
                รวม

 100

100

100.00
100.00
2. ระดับชั้น
                มัธยมศึกษาปีที่ 4
                มัธยมศึกษาปีที่ 6
                รวม

50
50
100

50.00
50.00
100.00
3. สถานะ
                นักเรียน

                รวม

100
100

100.00
100.00
ตารางที่ 2       แสดงจำนวนและร้อยละ ของค่านิยมการเลือกคบเพศตรงข้ามระหว่างนักเรียนชายชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4   ของโรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์               

ข้อที่
การเลือกคบเพศตรงข้ามของนักเรียนชายชั้นม.4
N
ร้อยละ
ลำดับ
1

2


นักเรียนชายชั้นม.4 เลือกคบเพศตรงข้ามที่รูปร่างหน้าตา
นักเรียนชายชั้นม.4 เลือกคบเพศตรงข้ามที่ลักษณะนิสัย
                                                                                                        
8
42

16
84

2
1


รวม
100
100ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น